Table of Contents

STICHTING MISSION PRISON
BELEIDSPLAN 2017-2020
24 augustus 2017, Rotterdam

Inleiding

Doel Stichting Mission Prison

Het bieden van zorg en ondersteunende begeleiding aan gedetineerden in Indonesië die gemotiveerd zijn
om uit de criminaliteit te stappen en tijdens hun detentie te monitoren op hun persoonlijke problemen.
Stichting Mission Prison wil dit bereiken door persoonlijk en in teamverband bezoeken te brengen aan gevangenissen
in Indonesië i.s.m.  bestaande kerken en organisaties ter plaatse.

Stichting Mission Prison baseert haar Visie en Missie op Lucas 4:18 & 19.
Als grondslag aanvaard Mission Prison de Bijbel, als het door God geïnspireerde en onfeilbare Woord als leidraad voor alle zaken die met het geloof en leven hebben te maken.

Fondsenwerving en sponsoracties behoren tot de activiteiten om dit werk te kunnen financieren.

Stichting Mission Prison is gevestigd in
Nieuwe Wetering 81
3194 TB Hoogvliet
Rotterdam.

De stichting is als zodanig niet van commercieel aard.

KvK nummer : 68673922
RSIN : 857544883

Termijn planning

Korte termijn

In december 2017 zal een team afreizen naar verschillende delen van Indonesië om aldaar gevangenissen te bezoeken. Dit gebeurt met toestemming van de Indonesische Directeur Generaal Gevangeniswezen, dhr. Dusak, en in samenwerking met Yayasan Batu Penjuru. Yayasan Batu Penjuru is een Indonesische organisatie die al 25 jaar actief is in het gevangeniswerk.
Deze missies naar Indonesië zullen een jaarlijks terugkerend activiteit zijn.

 

Lang termijn

Op lange termijn wilt Mission Prison ism het Gevangenenzorg Nederland en Yayasan Batu Penjuru, trainingen en workshops verzorgen aan het Indonesische gevangenispersoneel ter plaatse. Besprekingen hierover zijn met alle betrokkenen in gang gezet.

Over ons

Ontstaansgeschiedenis

Vanuit de bewogenheid met de doelgroep in het bijzonder en het Moluks/Indonesische volk in het algemeen, is pastor Wilfred Kols in 2016 naar Indonesië afgereisd om aldaar de gedetineerden in verschillende gevangenissen over heel Indonesië te bezoeken. Dit werd een succes en de behoefte naar een vervolg werd een feit.

In 2017 werd Stichting Mission Prison statutair opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

De bestuursleden zijn: Wilfred Kols  – Voorzitter

Benny Tamnge – Secretaris

Patrick Hataney – Penningmeester

Visie

Het bieden van zorg en ondersteunende begeleiding aan gedetineerden. Uitgangstekst hierbij is Lucas 4:18,19.

18De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen; 19en Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren.

Missie

De gedetineerden kennis te laten maken met de onvoorwaardelijke levens veranderende liefde van Jezus Christus en hun daarin te coachen en te onderwijzen met als doel hun eigenwaarde terug te vinden in het inrichten van hun nieuwe toekomst.

Financien

Inkomsten

Stichting Mission Prison genereerd haar inkomsten uit giften vanuit haar eigen netwerk van kerken, bedrijven en individuen.
Ook organiseert het verschillende sponsoracties.

Daar dit het eerste financieel jaar is van Stichting Mission Prison is de begroting gebaseerd op de komende reis naar Indonesië, met de kanttekening dat de deelnemers hun reis zelf betalen.

De stichting heeft geen vermogen en zal jaarlijks een financieel verslag presenteren.

Beloningsbeleid

De bestuursleden van stichting Mission Prison kunnen hun inspanningen voor het bestuur en/of tijdsbesteding niet laten compenseren. Ook mag een bestuurslid geen vakantiegeld declareren. Voorgeschoten uitgaven voor het realiseren van het doel van de stichting en gereden kilometers/kosten trein (2de klas )- of busreis mogen gedeclareerd worden, mits het uitgaven in opdracht van de stichting betrof.

Het merendeel van het bestuur moet de goedkeuring geven over de tijden en kosten die gedeclareerd moeten worden, alvorens de declaratie wordt toegekend.
De declaratie zal geschieden, nadat het bestuurslid kwitanties en/of bonnen overhandigd heeft aan de penningmeester, inclusief een geheel ingevuld en ondertekend declaratieformulier.

De vrijwilligers van stichting Mission Prison kunnen hun inspanningen voor stichting Buurtservicepunt niet laten compenseren. Ook mag een vrijwilliger geen vakantiegeld declareren. Voorgeschoten uitgaven voor het realiseren van het doel van de stichting en gereden kilometers/kosten trein (2de klas )- of busreis mogen gedeclareerd worden, mits het uitgaven in opdracht van de stichting betrof.

Het merendeel van het bestuur moet de goedkeuring geven over de tijden en kosten die gedeclareerd moeten worden, alvorens de declaratie wordt toegekend.
De declaratie zal geschieden, nadat de vrijwilliger kwitanties en/of bonnen overhandigd heeft aan de penningmeester, inclusief een geheel ingevuld en ondertekend declaratieformulier.